Statut

Załącznik do Uchwały Nr 4/2015
Walnego Zebrania Członków z dnia 05.11.2015 roku.

STATUT
Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet ” STOKROTKA ”
w BEŁŻYCACH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „STOKROTKA” w Bełżycach . W dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem .
 2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawna z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego .

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bełżyce .
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów określonych statutem Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 4 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i wyróżniającego go znaku (logo) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.
 2. Do wykonywania konkretnych zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą a dochód z tej działalności służy realizacji jego celów statutowych .

§ 6


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 2. działalność oświatowa , edukacyjna , kulturalna ,
 3. organizacja wypoczynku i rozwoju dzieci i młodzieży,
 4. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych (patologii : pijaństwo , narkomania , przemoc domowa itp.) ,
 5. podejmowanie działań służących aktywności sportowo – rekreacyjnej i turystycznej ,
 6. ochrona dziedzictwa kulturowego ,
 7. promocja i ochrona zdrowia ,
 8. organizacja szkoleń i warsztatów,
 9. reprezentacja potrzeb oraz obrona zawodowych i społecznych interesów kobiet oraz ich rodzin ,
 10. działalność charytatywna i pomoc społeczna ,
 11. promocja gminy Bełżyce ,
 12. dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu,
 13. organizacja życia i budowa wzajemnych więzi międzyludzkich ,
 14. działanie na rzecz podnoszenia społecznej rangi kobiet ,
 15. promowanie idei wolontariatu ,
 16. realizacja wszelkich innych , w granicach dozwolonych prawem wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia ,

§ 8


Stowarzyszenie realizuje wskazane cele poprzez:

 1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami a mianowicie :
  • a ) samorządem terytorialnym ,
   b) organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną ,
   c) osobami prawnymi i fizycznymi ,
   d) szkołami i placówkami oświatowymi ,
 2. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej ;
 3. organizowanie szkoleń , warsztatów , prelekcji ,pokazów , konkursów , loterii , festynów i imprez kulturalnych ;
 4. organizowanie zajęć edukacyjnych , sportowych dla dzieci i młodzieży ;
 5. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i organizacji lokalnych ;
 6. prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ;
 7. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do podwyższenia poziomu życia społeczeństwa ;
 8. współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą ;
 9. organizacja imprez integracyjnych ;
 10. działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym ;
 11. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych ;                                                                      12. inne działania zmierzające do realizacji wyżej wskazanych celów statutowych Stowarzyszenia .                                                                                                                    § 8 a                                                                                                                                        1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatna i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
  a) Działalność nieodpłatna:
  – organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji, pokazów, konkursów, festynów i imprez kulturalnych,
  – organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  – organizacja imprez integracyjnych,
  – działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, turystyki i rekreacji.
  b) działalność odpłatna:
  – organizacja wypoczynku i rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  -organizacja szkoleń i warsztatów dla młodzieży i dorosłych,
  – organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.2. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań i celów statutowych organizacji.

  3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej .

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód przeznaczony zostanie w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych popierająca cele i działania Stowarzyszenia. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat , którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych , mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego , z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej .
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba , która wypełni i podpisze deklarację członkowską w formie oświadczenia i której kandydatura zostanie przyjęta przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały .
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną i materialną. Członkostwo to nadaje się drogą uchwały Zarządu Stowarzyszenia . Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo honorowe nadaje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu .
 6. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków , za który odpowiada Zarząd .

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia ;
 2. uczestniczenia w zebraniach, uroczystościach, kursach , imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie ;
 3. zgłaszaniu opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Stowarzyszenia ;
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych ;
 5. zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków , uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu go z listy członków .

§ 14

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ;
 2. dbałości o dobre imię Stowarzyszenia ;
 3. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia ;
 4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu
 5. brać czynny udział w Walnych zebraniach Członków .

§ 15

 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 13 pkt 2-3.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

 1. 1. Członkostwo członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
    a)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu;
    b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
    c) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy ;
    d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej Uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia ;
    e)wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
 2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu , podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania .Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia .Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu podejmie ostateczną uchwałę w tym zakresie.

§ 17


Członkostwo członka honorowego będącego jednocześnie członkiem zwyczajnym ustępuje w przypadku utraty członkostwa z przyczyn wskazanych w & 16ust.1 lit.b) z pominięciem ppk.1 uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia . Członkostwo członka wspierającego ustępuje z chwilą dobrowolnego wystąpienia lub skreślenia uchwałą Zarządu , gdy się nie wywiązuje z danych obietnic . 

§ 18


Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków stosunek członkostwa pozostaje zawieszony.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata ..
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia , podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych . W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa .
 4. W przypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji , skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko . Członkami organów władz mogą być tylko członkowie zwyczajni Stowarzyszenia .
 5. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierania są na Walnym Zebraniu Członków .

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Pierwsze Walne Zebranie zwołuje Zebranie Założycielskie. Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym , zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym .
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  – raz w roku jako sprawozdawcze, najpóżniej do 30-tego maja ;
  – co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze;
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 6. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania członkowie powinni być zawiadomieni co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania poprzez pisemne zawiadomienie dostarczone osobiście za pokwitowaniem, powiadomienie SMS, na stronie internetowej Stowarzyszenia, poczta elektroniczna.

§ 22Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia ;
 2. wybór i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu ;
 3. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej ;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej ;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, likwidacji Stowarzyszenia i jego majątku ;
 6. ustalenie wysokości składek członkowskich ;
 7. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań organów Stowarzyszenia ;
 8. rozpatrywanie wniosków organów Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków ;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych i Międzynarodowych ;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu ;
 11. uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;

§ 23

 1. W okresie między obradami Walnego Zebrania Członków działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd .
 2. Zarząd składa się z Prezesa i 5 członków w tym : Zastępcy Prezesa , Skarbnika , Sekretarza i 2 Członków którzy wybierani są na walnym Zebraniu Członków . Do Zarządu wybierani są tylko członkowie zwyczajni .

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i kierowanie jego pracami,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków ,
 3. zwoływanie Walnych Zebrań Członków ,
 4. uchwalenie planów działania Stowarzyszenia i budżetu ;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia jak również rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub skreślenia z rejestru członków ;
 6. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków ,
 7. określenia zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie ;
 8. kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia ;
 9. skierowanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań ze swej działalności najpóżniej do 30-tego kwietnia ;
 10. posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał , które zwołuje Prezes lub jego zastępca ;
 11. prowadzenie rejestru członków ;

§ 25 .


Oświadczenia woli w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd . 

§ 26

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków będących członkami Stowarzyszenia , którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. wystąpienie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych w celu udzielenia wyjaśnień ;
 3. wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ;
 4. składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań ze swej działalności oraz wystąpienie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu ;

§ 28

 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 29
Stowarzyszenie może czerpać dochody z następujących źródeł:

 1. wpływ ze składek członkowskich,
 2. darowizn osób fizycznych i prawnych , jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz organizacji,
 3. subwencji, spadki i zapisy ;,
 4. dotacje, zbiórki i imprezy publiczne organizowane zgodnie z obowiązującym prawem ;
 5. własny majątek ruchomy i nieruchomości ;
 6. działalność statutowa i gospodarcza
 7. inne ;.

§ 30

 1. Majątek i dochody są przeznaczone przede wszystkim na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Z dochodów Stowarzyszenia mogą być pokrywane uzasadnione i niezbędne koszty jego funkcjonowania.
 3. Dokumentacja działalności finansowej Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .
 4. Wszystkie zobowiązania finansowe i majątkowe wymagają podpisu trzech członków Zarządu : Prezesa , wice-Prezesa i Skarbnika .

ROZDZIAŁ VI
Zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania .
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną składającą się z sześciu członków , która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację .