Słowo o naszej działalności

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Stokrotka” zarejestrowałyśmy
29 listopada 2011 roku w Sądzie Rejonowym-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W skład organizacji wchodzą Panie w różnym przedziale wiekowym zarówno seniorki mające 60/70 lat jak i osoby 20-letnie. Łącznie 32 osób. Naszą misją jest aktywowanie i integrowanie środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi międzyludzkich. Działanie na rzecz podnoszenia rangi kobiet. Kobiety Kreatywne to kobiety, które pragną się rozwijać, wzajemnie inspirować, a także wspierać w twórczym i samodzielnym kreowaniu własnego życia osobistego, społecznego i zawodowego. Towarzyszy nam wizja budowa społeczności młodych duchem, aktywnych kobiet, których wspólną cechą jest chęć rozwoju osobistego, zmiany własnego życia na lepsze, dążenie do sukcesu opartego na równowadze i harmonii, na szczęściu osobistym i samorealizacji.

logo

CELE STOWARZYSZENIA:

1.Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
2.Działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna.
3.Organizowanie wypoczynku i rozwoju dzieci i młodzieży.
4.Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów   społecznych (patologii: przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomania, przemocy domowej itp.),
5.Podejmowanie działań służących aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej.
6.Ochrona dziedzictwa kulturowego,
7.Promocja i ochrona zdrowia.
8.Organizacja szkoleń i warsztatów,
9.Reprezentacja potrzeb oraz obrona zawodowych i społecznych interesów kobiet oraz ich rodzin,
10.Działalność charytatywna i pomoc społeczna,
11.Promocja gminy Bełżyce,
12.Dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu,
13.Organizacja życia i budowa wzajemnych więzi międzyludzkich,
14.Działania na rzez ponoszenia społecznej rangi kobiet,
15.Promocja idei wolontariatu,
16.Realizacja wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Marzanna Elżbieta Kiraga – prezes
Anna Wójtowicz- z-ca prezesa
Renata Frączek – sekretarz
Bożena Wójtowicz- skarbnik
Edyta Wójtowicz
Anna Gutowska-Dziaduch

Komisja Rewizyjna:

Kruczyńska Marzena -przewodnicząca
Dyś Monika
Stróżak Dorota

Stowarzyszenie powstało aby dzielić się nową wizją bycia kobietą w różnych aspektach i etapach życia.