?Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Wzgórze gm. Bełżyce?

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 ? LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013 z zakresu małych projektów.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez budowę kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w sołectwie Wzgórze gm.Bełżyce, co wpłynie na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. W ramach projektu wybudowany został kominek grzewczy z systemem rozprowadzenia ciepła, jest to tradycyjny kominek nawiązujący do wystroju, o mocy 18 kW, z obudową rustykalną z kamienia naturalnego. Wykonawca – firma TECHTERM Michał Zając został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Dokonano również ekspertyzy kominiarskiej – wykonawcę wyłoniono na podstawie rozeznania rynkowego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie liczby osób korzystających z oferty świetlicy, wzbogacenie oferty o warsztaty, prelekcje, wystawy. W przyszłości planowane jest jej doposażenie w gry zespołowe dla młodzieży i osób dorosłych. Modernizacja świetlicy umożliwiła większą integrację społeczności lokalnej, zwiększyła się możliwość cyklicznych spotkań (organizowany w świetlicy wiejskiej Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, opłatek dla mieszkańców, zebrania mieszkańców), a tym samym nastąpiło wzmocnienie się procesu zacieśniania więzi międzyludzkich.

Zakładane efekty rzeczowe operacji:
– na poziomie produktu: liczba zmodernizowanych świetlic wiejskich – 1 sztuka,
– na poziomie rezultatu: stopniowy wzrost liczby osób korzystających ze stałej oferty świetlicy wiejskiej do około 130 osób rocznie w pięcioletnim okresie związania celem,
– stopniowy wzrost liczby spotkań integracyjnych organizowanych przez świetlicę do 27 rocznie w pięcioletnim okresie związania celem.

Wartość zrealizowanego projektu wynosi: 10 150,00 zł, w tym udzielona pomoc w wysokości:  8120,00 zł. Pozostałą część stanowią środki własne Stowarzyszenia.

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: ?Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Wzgórze gm. Bełżyce?
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 ? LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi